Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Anna Macejka, theSoul., IČ: 760 45 994,

se sídlem Blatenská 2180/5, 148 00 Praha 4 – Chodov,

s adresou provozovny Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 – Chodov

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

 

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen jako „VOP“) upravují smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi theSoul, IČ: 760 54 994, jakožto poskytovatelem masážních služeb, fyziofitness osobního a/nebo skupinového tréninku a výživového poradenství (dále jen jako „provozovatel“) na straně jedné a uživatelem uvedených služeb nabízených a poskytovaných provozovatelem (dále jen jako „klient“) na straně druhé.

Provozovatel je oprávněn provozovat svou činnost na základě zřízené vázané činnosti s požadovanou odbornou způsobilostí upravenou zvláštními předpisy (živnostenské oprávnění). Provozovatel dostál všech zákonných požadavků (jako jsou hygienické a právní předpisy), které s provozem vázané činnosti souvisí. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Předmětem smlouvy o poskytování služeb je závazek provozovatele poskytnout klientovi masážní, rekondiční a regenerační služby, fyziofitness osobní a/nebo skupinový trénink a výživové poradenství (dále jen jako „služba“ či „služby“) a závazek klienta za služby uhradit sjednanou cenu.

Tyto VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky provozovatele umístěné na webové adrese www.thesoul.cz (dále jen jako „doména provozovatele“) a další s tím související právní vztahy mezi smluvními stranami.

Provozovatel a klient uzavírají dle těchto VOP smlouvu o poskytování služeb ve smyslu § 50 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Smluvní vztahy mezi provozovatelem a klientem výslovně neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky.

Tyto VOP se použijí vždy, pokud smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi provozovatelem a klientem, popř. jakékoli jiné ujednání mezi provozovatelem a klientem, neobsahuje odlišnou úpravu jejich vzájemných práv a povinností. Jednotlivá ustanovení VOP lze měnit nebo vyloučit pouze písemně ve smlouvě o poskytování služeb.

Provozovatel je vždy oprávněn požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (např. emailem či telefonicky). V případě nutné součinnosti klienta pro vytvoření podmínek pro poskytnutí služby, je provozovatel oprávněn dohodnout s klientem podrobnosti výkonu služby.

Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb (např. náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si hradí klient sám.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

udělený v souladu s čl. 6, odst 1, písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a v souladu s § 5 Zákona č. 101/2000 Sb. (dále jen „Zákon“)

Správce Vás tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a žádá Vás o udělení souhlasu s tímto zpracováním.

Druhy zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • telefonní číslo
 • emailová adresa
 • v konkrétním případě i další osobní údaje potřebné pro činnosti poskytované Subjektu (provozovateli).

Druhy zpracovávaných osobních údajů zvláštní kategorie:

 • údaj o zdravotním stavu

 Účely zpracování:

 • nabídka produktů a služeb,
 • případně další související účely pouze za předpokladu, že jsou nezbytně nutné pro naplnění účelu zpracování a není možné získat od Vás další samostatný souhlas.

Konkrétní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje potřebujeme z důvodu zhodnocení vhodnosti masáže, relaxačních procedur a kúr nebo tréninku či výživového poradenství, popřípadě pro doporučení ozdravných a regeneračních opatření.

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje zásadně neposkytujeme žádným třetím stranám. Pokud by k tomu přeci jen mělo dojít, poskytneme je pouze s Vaším výslovným souhlasem.

Doba zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání poskytování služby a dále po dobu nutnou k archivaci stanovenou jednotlivými právními předpisy. Pokud tato doba není nikde stanovena, budou Vaše údaje archivovány po dobu jednoho roku od ukončení poskytování služeb.

Vaše práva

 • Jakožto Subjekt osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz svých osobních údajů, právo podat námitky proti zpracování svých osobních údajů v případě, že jej považujete za odporující Nařízení, Zákonu či odporující ochraně soukromí a osobního života.
 • Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to stejným či obdobným způsobem, jakým jste jej udělil (osobní návštěvou Správce, případně odesláním poštou na adresu Správce – v takovém případě však musí být odvolání opatřeno ověřeným podpisem). Berte, prosím, na vědomí, že odvolání souhlasu nemá zpětné účinky, tedy že zpracování, které proběhlo do doby přijetí řádného odvolání souhlasu, je zákonné.
 • Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Naši zaměstnanci nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s námi jakožto Správcem a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení vzájemného smluvního vztahu.

Subjekt prohlašuje, že byl těsně před udělením tohoto souhlasu informován o všech skutečnostech týkajících se zpracování jeho osobních údajů a že byl ze strany Správce dotázán, zda zpracování rozumí, na což odpověděl kladně.

Subjekt svou závaznou objednávkou služeb souhlasí s výše uvedenými informacemi o zacházení s jeho osobními údaji a uděluje tímto souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Objednávka služeb

Termín

Termín je třeba dohodnout a rezervovat předem emailem, telefonicky nebo osobně.

Dohodnutý termín je závaznou objednávkou. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas, kapacitu a prostor.

Klient provádí objednání služeb učiněním závazné objednávky. Objednávku může zákazník učinit těmito způsoby:

Osobně s provozovatelem nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném na doméně provozovatele, nebo emailem, kdy zákazník vždy uvede své jméno, telefonní číslo (nebo i emailovou adresu, je-li rozdílná od adresy, ze které je objednávka zaslaná) a vybranou službu. Termín bude odsouhlasen až po dohodě s provozovatelem.

Osobním, telefonickým nebo emailovým objednáním služby souhlasí klient v celém rozsahu s těmito VOP a úhradou služby dle těchto VOP.

Klientem učiněná objednávka je zároveň návrhem smlouvy o poskytování služeb ze strany klienta. Okamžikem učinění objednávky nastává závazné objednání služby.

Provozovatel klientovi potvrdí osobně, telefonicky nebo prostřednictvím emailu přijetí objednávky.

Smlouva o poskytování služeb mezi provozovatelem a klientem se považuje za uzavřenou okamžikem osobní nebo telefonické domluvy nebo odesláním potvrzení o přijetí a odsouhlasení objednávky, jež je provozovatelem odesláno zákazníkovi emailem, a to na emailovou adresu zákazníka.

 

Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůže klient v dohodnutém termínu na sjednanou službu dostavit, informuje o tom provozovatele co nejdříve osobně, telefonicky nebo emailem, nejpozději však 24 hodin před smluveným začátkem výkonu služby. Za termín výkonu služby se považuje sjednaný den a hodina výkonu služby. Později klientem učiněné vyrozumění provozovatele se považuje za absenci klienta, klient je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

Předčasný příchod

Prostory theSoul nejsou přístupné v libovolnou dobu. S ohledem na komfort všech klientů theSoul je možno přijít pouze v přesně domluvený čas.

 

Pozdní příchod

Dostaví-li se klient max. do 15. minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod klienta se považuje za absenci klienta.

 

Absence klienta

V případě nepřítomnosti nebo příchodu se zpožděním delším než 15 minut, bude po klientovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu nebo předplatného.

 

Odmítnutí poskytnutí služby

Masážní terapie, osobní fyziofitness lekce či výživová konzultace může být odmítnuta v těchto případech:

 1. klient se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
 2. klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 3. klient se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru – znemožní výkon služby svými zdravotními potížemi či zdravotním stavem, ve kterém nelze výkon služby provést
 4. klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
 5. klient se během objednávání termínu vyjadřuje nepřístojným způsobem, který je v rozporu s morálními zásadami provozovatele
 6. klient se dostaví k výkonu služby se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí včasné omluvy vůbec.

Za těchto podmínek se služba považuje za vykonanou a klient je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

Předčasné ukončení služby

Masážní terapie, fyziofitness lekce či výživová konzultace může být předčasně ukončena, pokud se:

 1. během masážní terapie, fyziofitness lekce či výživové konzultace u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
 2. během masážní terapie, fyziofitness lekce či výživové konzultace u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či vlivu návykových látek
 3. během masážní terapie, fyziofitness lekce či výživové konzultace u klienta objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
 4. během masážní terapie, fyziofitness lekce či výživové konzultace bude klient přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem, který je v rozporu s morálními zásadami provozovatele.

 

 

Zdravotní indispozice klienta

Klient je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech svých zdravotních potíží, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení klientova zdravotního stavu. Provozovatel doporučuje klientovi, aby v případě zdravotních potíží konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem. Nejlépe, prokáže-li klient vhodnost požadovaných služeb písemným potvrzením lékaře.

Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud klient trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí, křečovými žilami apod.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou klientovi v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento klient trpí.

 

 

Doprovod a přístupnost

Doprovod na masážní terapie, fyziofitness lekce či výživové konzultace dospělého zákazníka (plně způsobilého k právním úkonům) není možný. theSoul není primárně zařízen na přítomnost doprovázejících dětí (mimo dětských klientů), dětských kočárků, zvířat, osob se specificky omezenou schopností pohybu a/nebo orientace. theSoul nemá prostor na odkládání cyklistických kol ani jiných osobních dopravních prostředků.

Párové či skupinové fyziofitness lekce či konzultace jsou řešeny individuálně (viz. ceník).

 

 

Odchod z theSoul

theSoul poskytuje příjemný zákaznický a časový komfort. S ohledem na ostatní klienty se očekává odchod každého klienta v časovém rámci klientem objednané a zaplacené služby, nejdéle však do 10. minut po skončení masážní terapie, fyziofitness lekce či konzultace.

 

 

Osobní věci a cennosti

Během celé doby poskytování služby jsou z bezpečnostních důvodů prostory theSoul uzavřeny. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po službě neručí. Za klientovi osobní věci a cennosti ručí sám klient.

 

 

Informovaný souhlas klienta

Klient je před první masážní terapií, první fyziofitness lekcí či první konzultací instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích služby, kterou si u provozovatele závazně objednal. Pokud se klient rozhodne jím vybranou službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas, který osobně vyplní a podepíše, a přebírá tak veškerou zodpovědnost za své rozhodnutí.

 

 

Ceník služeb

Ceník služeb je k nahlédnutí na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v časech 7:30 – 19:00  v pracovní dny od pondělí do pátku. V případě dohodnutého termínu mimo danou provozní dobu, o víkendu nebo o státních svátcích je klientovi účtován příplatek 100% ceny poskytnuté služby. theSoul není plátcem DPH.

Cenu služby uhradí klient provozovateli nejpozději před samotným započetím výkonu služby, a to jedině v hotovosti v prostorách provozovatele a nebo dle předchozí dohody s provozovatelem předem převodem na účet provozovatele. Masážní terapie a výživové konzultace je možné hradit jednotlivě nebo předplatným 10. hodin. Fyziofitness lekce je možné hradit pouze předem v minimálním počtu 10. lekcí.

Provozovatel přijímá pouze hotovostní platbu v Kč, případně po vzájemné předchozí dohodě platbu v CZK převodem na účet provozovatele.

 

 

Reklamace služeb

Provozovatel je povinen klientovi zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb a těmito VOP.

Nesplní-li provozovatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb řádně a včas, je klient povinen vadu poskytnuté služby u provozovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin ode dne poskytnutí služby.

Při reklamaci poskytovaných služeb musí  klient vždy bezodkladně a  hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na korespondenční adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po klientovi.

 

 

Dárkový poukaz, věrnostní karta a výhodné předplatné

Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné masážní terapie, konzultace či libovolné fyziofitness lekce z nabídky. Dárkový poukaz je vystaven pro konkrétní službu z nabídky theSoul v alikvotní hodnotě odpovídající vybrané službě. Přesný druh masážní terapie lze dohodnout při sjednávání termínu nebo před jejím zahájením. Popis jednotlivých masážních terapií (jako i fyziofitness lekcí a výživové konzultace) najdete na webových stránkách www.thesoul.cz.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit již při závazném objednávání služby pro ověření platnosti dárkového poukazu. Platnost je vždy uvedena přímo na dárkovém poukazu.

 

Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány buď na konkrétní službu, procentuální slevou, nebo poskytovanou službou zcela zdarma v časovém rozmezí vždy jedné hodiny.  Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.

 

Věrnostní karta a předplatné

Klienti theSoul mohou využít možnosti zakoupení výhodného předplatného na 10 hodin masážních terapií nebo fyziofitness lekcí (dle ceníku theSoul). Stejně tak je pro pravidelné klienty theSoul připravena věrnostní karta nabízející 10. lekci fyziofitness nebo 10. hodinu masážní terapie zdarma.

 

Platnost dárkového poukazu, věrnostní karty a předplatného

Dárkový poukaz, věrnostní karta a předplatné jsou platné, pokud nebyla vyčerpána jejich hodnota, nebo neuplynula-li lhůta jeho použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

Poškozením nebo ztrátou dárkového poukazu nárok na poskytnutí služby zaniká.

Za účelem poskytnutí služby plynoucí z poukazu na služby je zákazník povinen spojit se s provozovatelem, na vybranou službu se závazně objednat a službu osobně vybrat nejpozději poslední den lhůty platnosti poukazu.

 

Lhůta platnosti / použitelnosti poukazu, věrnostní karty a předplatného

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu, věrnostní karty i předplatného činí  3 měsíce ode dne prodeje. Datum platnosti je uvedeno přímo na dárkovém poukazu (např.: datum zakoupení dárkového poukazu 1.1.2022 – platnost dárkového je do 31.3.2022 včetně).

Doba platnosti věrnostní karty je odvozena dobou 9. měsíců od data prvního čerpání, tj. první masážní terapie (např.: první masážní terapie 1.1.2022 – platnost věrnostní karty je do 30.9.2022 včetně),  či dobou 3. měsíců od data prvního čerpání fyziofitness lekce (např.: první trénink 1.1.2022 – platnost věrnostní karty je do 31.3.2022 včetně), vyznačeného na dané věrnostní kartě.

Po uplynutí uvedené lhůty platnosti celá hodnota či nevyčerpaná hodnota poukazu na služby propadá a provozovatel není povinen klientovi poskytnout služby hrazené prostřednictvím takového poukazu.

Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

 

 

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem 1.4.2016. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto VOP neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Platné znění těchto VOP je zveřejněno na webových stránkách provozovatele.

 

 

Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinnosti dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele.

 

 

Ostatní ujednání

Klient výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména s čl. 6, odst 1, písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a v souladu s § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Provozovatel prohlašuje, že splnil svou oznamovací povinnost dle uvedeného zákona. Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje klienta mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Učiněním objednávky dle těchto VOP klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

Klient výslovně souhlasí s tím, že všechny hovory na telefonní čísla uvedená na doméně provozovatele mohou být nahrávány z důvodu zkvalitnění služeb a případně potvrzení objednávky klienta s tím, že svůj souhlas výslovně či konkludentně vyjádří tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s provozovatelem.

Klient i návštěvník domény provozovatele bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící doménu provozovatele a obsah webových stránek provozovatele jsou chráněny autorským právem. Klient se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící doménu provozovatele.

aktualizováno: 1.1.2021