Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jana Anna Macejková, theSoul., IČ: 760 45 994,

se sídlem Blatenská 2180/5, 148 00 Praha 4 – Chodov,

s adresou provozovny Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 – Chodov

 

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen jako „VOP“) upravují smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi theSoul, IČ: 760 54 994, jakožto poskytovatelem masážních služeb, fyziofitness osobního a skupinového tréninku a výživového poradenství (dále jen jako „provozovatel“) na straně jedné a uživatelem uvedených služeb nabízených a poskytovaných provozovatelem (dále jen jako „zákazník“) na straně druhé.

Předmětem smlouvy o poskytování služeb je závazek provozovatele poskytnout zákazníkovi masážní, rekondiční a regenerační služby, fyziofitness osobní a/nebo skupinový trénink a výživové poradenství (dále jen jako „služba“ či „služby“) a závazek zákazníka za služby uhradit sjednanou cenu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky provozovatele umístěné na webové adrese www.thesoul.cz (dále jen jako „doména provozovatele“) a další s tím související právní vztahy mezi smluvními stranami.

Provozovatel a zákazník uzavírají dle těchto VOP smlouvu o poskytování služeb ve smyslu § 50 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Smluvní vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky.

Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Tyto VOP se použijí vždy, pokud smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi provozovatelem a zákazníkem, popř. jakékoli jiné ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem, neobsahuje odlišnou úpravu jejich vzájemných práv a povinností. Jednotlivá ustanovení VOP lze měnit nebo vyloučit pouze písemně ve smlouvě o poskytování služeb.

Provozovatel je vždy oprávněn požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (např. emailem či telefonicky). V případě nutné součinnosti zákazníka pro vytvoření podmínek pro poskytnutí služby, je provozovatel oprávněn dohodnout se zákazníkem podrobnosti výkonu služby.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb (např. náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

udělený v souladu s čl. 6, odst 1, písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a v souladu s § 5 Zákona č. 101/2000 Sb. (dále jen „Zákon“)

Správce Vás tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a žádá Vás o udělení souhlasu s tímto zpracováním.

Druhy zpracovávaných osobních údajů

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • adresu bydliště,
 • telefonní číslo,
 • emailová adresa,
 • číslo občanského průkazu,
 • v konkrétním případě i další osobní údaje potřebné pro činnosti poskytované Subjektu.

Druhy zpracovávaných osobních údajů zvláštní kategorie

 • údaj o zdravotním stavu

 Účely zpracování

 • nabídka našich produktů a služeb,
 • případně další související účely pouze za předpokladu, že jsou nezbytně nutné pro naplnění účelu zpracování a není možné získat od Vás další samostatný souhlas.

Konkrétní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje potřebujeme z důvodu zhodnocení vhodnosti masáže, relaxačních procedur a kúr nebo tréninku či výživového poradenství, popřípadě pro doporučení ozdravných a regeneračních opatření.

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje poskytujeme pouze externímu účetnímu za účelem zpracování účetnictví. Ostatním osobám je zásadně neposkytujeme. Pokud by k tomu přeci jen došlo, poskytneme je pouze s Vaším výslovným souhlasem.

Doba zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání poskytování služby a dále po dobu nutnou k archivaci stanovenou jednotlivými právními předpisy. Pokud tato doba není nikde stanovena, budou Vaše údaje archivovány po dobu jednoho roku od ukončení poskytování služeb.

Vaše práva

 • Jakožto Subjekt osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz svých osobních údajů, právo podat námitky proti zpracování svých osobních údajů v případě, že jej považujete za odporující Nařízení, Zákonu či odporující ochraně soukromí a osobního života.
 • Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to stejným či obdobným způsobem, jakým jste jej udělil (osobní návštěvou Správce, případně odesláním poštou na adresu Správce – v takovém případě však musí být odvolání opatřeno ověřeným podpisem). Berte, prosím, na vědomí, že odvolání souhlasu nemá zpětné účinky, tedy že zpracování, které proběhlo do doby přijetí řádného odvolání souhlasu, je zákonné.
 • Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Naši zaměstnanci nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s námi jakožto Správcem a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení vzájemného smluvního vztahu.

Subjekt prohlašuje, že byl těsně před udělením tohoto souhlasu informován o všech skutečnostech týkajících se zpracování jeho osobních údajů a že byl ze strany Správce dotázán, zda zpracování rozumí, na což odpověděl kladně.

Subjekt svým podpisem souhlasí s výše uvedenými informacemi o zacházení s jeho osobními údaji a uděluje tímto souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Objednávka služeb

Termín

Termín je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky nebo osobně.

Dohodnutý termín je závaznou objednávkou. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas, kapacitu a prostor.

Zákazník provádí objednání služeb učiněním závazné objednávky. Objednávku může zákazník učinit těmito způsoby:

Osobně v prostorách provozovatele nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném na doméně provozovatele, nebo emailem, kdy zákazník vždy uvede své jméno, telefonní číslo (nebo i emailovou adresu, je-li rozdílná od adresy, ze které je objednávka zaslaná), vybranou službu. Termín bude odsouhlasen až po dohodě s provozovatelem.

Osobním, telefonickým nebo emailovým objednáním služby souhlasí zákazník s těmito VOP a úhradou služby dle těchto VOP.

Zákazníkem učiněná objednávka je zároveň návrhem smlouvy o poskytování služeb ze strany zákazníka. Okamžikem učinění objednávky nastává závazné objednání služby. Učiněním objednávky zákazník souhlasí v celém rozsahu s těmito VOP.

Provozovatel zákazníkovi potvrdí osobně, telefonicky nebo prostřednictvím emailu přijetí objednávky.

Smlouva o poskytování služeb mezi provozovatelem a zákazníkem se považuje za uzavřenou okamžikem osobní nebo telefonické domluvy nebo odesláním potvrzení o přijetí a odsouhlasení objednávky, jež je provozovatelem odesláno zákazníkovi emailem, a to na emailovou adresu zákazníka.

 

Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu na masáž, trénink nebo nutriční konzultaci dostavit, informuje o tom provozovatele co nejdříve osobně, telefonicky nebo emailem, nejpozději však 24 hodin před smluveným začátkem výkonu služby. Za termín výkonu služby se považuje sjednaný den a hodina výkonu služby. Později zákazníkem učiněné vyrozumění provozovatele se považuje za absenci zákazníka a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

Předčasný příchod

Prostory theSoul nejsou přístupné v libovolnou dobu. S ohledem na komfort ostatních klientů theSoul je možno přijít pouze v přesně domluvený čas.

 

Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník max. do 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod zákazníka se považuje za absenci zákazníka.

 

Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž, trénink či konzultaci se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu nebo bonusu.

 

Odmítnutí poskytnutí služby

Masáž, trénink či konzultace může být odmítnuta v těchto případech:

 1. zákazník se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
 2. zákazník se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 3. zákazník se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru – znemožní výkon služby svými zdravotními potížemi či zdravotním stavem, ve kterém nelze výkon služby provést
 4. zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
 5. zákazník se během objednávání termínu vyjadřuje nepřístojným způsobem, který je v rozporu s morálními zásadami provozovatele
 6. zákazník se dostaví k výkonu služby se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí včasné omluvy vůbec.

Za těchto podmínek se služba považuje za vykonanou a zákazník je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

Předčasné ukončení služby

Masáž, trénink či konzultace může být předčasně ukončena, pokud se:

 1. během masáže, tréninku či konzultace u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
 2. během masáže, tréninku či konzultace u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či vlivu návykových látek
 3. během masáže, tréninku či konzultace u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
 4. během masáže, tréninku či konzultace se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem, který je v rozporu s morálními zásadami provozovatele.

 

 

Zdravotní indispozice zákazníka

Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech svých zdravotních potíží, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkova zdravotního stavu. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě zdravotních potíží konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem. Nejlépe, prokáže-li zákazník vhodnost požadovaných služeb písemným potvrzením lékaře.

Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí, křečovými žilami apod.

Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníkovi v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí.

 

 

Doprovod a přístupnost

Doprovod na masáž, trénink či konzultaci dospělého zákazníka (plně způsobilého k právním úkonům) není možný. theSoul není primárně zařízen na přítomnost doprovázejících dětí (mimo dětských klientů), dětských kočárků, zvířat, osob se specificky omezenou schopností pohybu a/nebo orientace. theSoul nemá prostor na odkládání cyklistických kol ani jiných osobních dopravních prostředků.

Párové či skupinové tréninky či konzultace jsou řešeny individuálně (viz. ceník).

 

 

Odchod z theSoul

theSoul poskytuje příjemný zákaznický a časový komfort. S ohledem na ostatní zákazníky se očekává odchod každého zákazníka do 10-ti minut po skončení masáže, tréninku či konzultace.

 

 

Osobní věci a cennosti

theSoul poskytuje příjemný zákaznický bezpečnostní komfort. Během celé masáže jsou z bezpečnostních důvodů prostory theSoul uzavřeny. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po masáži, tréninku či konzultaci neručí.

 

 

Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před první masáží (terapií) či prvním tréninkem instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž (terapii), konzultaci nebo/i  trénink podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas, který osobně vyplní a podepíše, a přebírá tak veškerou zodpovědnost za své rozhodnutí.

 

 

Ceník služeb

Ceník služeb je k nahlédnutí v theSoul a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v časech 8:00 – 20:00  v pracovní dny od pondělí do pátku. V případě dohodnutého termínu masáže, tréninku nebo poradenství mimo danou provozní dobu, o víkendu nebo o svátcích je k hodinové masáži, konzultaci či tréninku účtován příplatek 100% ceny poskytnuté služby. theSoul není plátcem DPH.

Cenu služby uhradí zákazník provozovateli nejpozději před samotným započetím výkonu služby, a to jedině v hotovosti v prostorách provozovatele / dle dohody s provozovatelem předem na účet provozovatele.

Provozovatel přijímá pouze hotovostní platbu v Kč, případně po vzájemné dohodě platbu převodem na účet provozovatele.

 

 

Reklamace služeb

Provozovatel je povinen zákazníkovi zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb a těmito VOP.

Nesplní-li provozovatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb řádně a včas, je zákazník službu vady poskytnuté služby u provozovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin ode dne poskytnutí služby.

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník vždy bezodkladně a  hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 

 

Dárkový poukaz, věrnostní karta a výhodné předplatné

Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné masáže, konzultace či libovolného tréninku z nabídky. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah služby dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže, tréninku či konzultace. Popis jednotlivých masáží, tréninků a konzultací najdete na webových stránkách www.thesoul.cz.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem dohodnuté služby pro ověření platnosti.

 

Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, procentuální slevou, nebo poskytovanou službou zcela zdarma.  Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.

 

Věrnostní karta a předplatné

Klienti theSoul mohou využít možnosti zakoupení výhodného předplatného na 10 hodin masáží nebo tréninků (dle ceníku theSoul). Stejně tak je pro pravidelné klienty theSoul připravena věrnostní karta nabízející 10tou lekci tréninku nebo 10tou hodinu masáže zdarma.

 

Platnost dárkového poukazu, věrnostní karty a předplatného

Dárkový poukaz, věrnostní karta a předplatné jsou platné, pokud nebyla vyčerpána jejich hodnota, nebo neuplynula-li lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

Poškozením nebo ztrátou dárkového poukazu nárok na poskytnutí služby zaniká.

Za účelem poskytnutí služby plynoucí z poukazu na služby je zákazník povinen spojit se s provozovatelem a na vybranou službu se závazně objednat nejpozději 14 dní před uplynutím lhůty platnosti poukazu.

 

Lhůta platnosti / použitelnosti poukazu, věrnostní karty a předplatného

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu, věrnostní karty i předplatného činí tři měsíce od data prodeje. Datum platnosti je uvedeno přímo na dárkovém poukazu (ve formátu mm/rrrr, např.: 10/2017). Doba platnosti věrnostní karty (předplatného) je odvozena dobou 3. kalendářních měsíců od data prvního čerpání, tj. první masáže či prvního tréninku, vyznačeného na dané věrnostní kartě (např.: první masáž 3.9.2017 – platnost věrnostní karty je do 2.12.2017 včetně). Dárkový poukaz / věrnostní karta musí být uplatněn/a či vyčerpán/a nejpozději do uplynutí lhůty své platnosti.

Po uplynutí uvedené doby hodnota / nevyčerpaná hodnota poukazu na služby propadá a provozovatel není povinen zákazníkovi poskytnout služby prostřednictvím takového poukazu.

Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

 

 

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem 1.4.2016. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto VOP neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Platné znění těchto VOP je k dispozici v prostorách provozovatele a je zveřejněno na doméně provozovatele.

 

 

Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinnosti dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele.

 

 

Ostatní ujednání

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména s čl. 6, odst 1, písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a v souladu s § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Provozovatel prohlašuje, že splnil svou oznamovací povinnost dle uvedeného zákona. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje zákazníka mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným       způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Učiněním objednávky dle těchto VOP zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že všechny hovory na telefonní čísla uvedená na doméně provozovatele mohou být nahrávány z důvodu zkvalitnění služeb a případně potvrzení objednávky zákazníka s tím, že svůj souhlas výslovně či konkludentně vyjádří tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s příslušným pracovníkem provozovatele.

Zákazník i návštěvník domény provozovatele bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící doménu provozovatele a obsah webových stránek provozovatele jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící doménu provozovatele.

aktualizováno: 1.8.2018